Trong những năm gần đây sự tăng trưởng theo cấp số nhân của ngành công nghệ thông tin tại nước ta đã và đang đang kéo theo rất nhiều nguy cơ gây tác động xấu đối với môi trường sinh thái và sức khỏe con người.

Trong khi chất thải điện tử hiện đang được xếp hạng tính chất nguy hại chính theo danh mục chất thải nguy hại ở mức Đ, ĐS, tức là có độc và độc tính đối với sinh thái thì tại Việt Nam lại chưa có những biện pháp hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cũng như nâng cao nhận thức về các tác động tiêu cực trong lĩnh vực này./.