Công tác giáo dục trẻ khuyết tật hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, bởi số giáo viên chuyên ngành giáo dục đặc biệt còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu, trong khi đó số trẻ khuyết tật và rối loạn tự kỷ không ngừng gia tăng.

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy việc giáo dục cho trẻ đặc biệt không chỉ dựa vào một ngành nào mà phải là sự kết hợp chặt chẽ của nhiều ngành, cơ quan chức năng cũng như toàn xã hội. Chỉ như vậy mới đảm bảo được quyền giáo dục hòa nhập cho các em./.