Không sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non với các cơ sở giáo dục phổ thông - là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục.

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc dồn dịch, sáp nhập các điểm trường, trường có quy mô nhỏ phải được thực hiện trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh; phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; việc sáp nhập để hình thành các trường có nhiều cấp học phải phân khu vực riêng biệt cho từng cấp học nhằm đảm bảo tính đặc thù tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của mỗi cấp học./.