Sa Huỳnh (Đức Phổ tỉnh Quãng Ngãi) là một trong ba vùng sản xuất muối lớn nhất Việt Nam.

Cánh đồng muối ở đây có diện tích 500 ha và hàng năm sản xuất hàng trăm ngàn tấn muối có chất lượng tốt.

Vào thời gian từ tháng 3 đến tháng 7, cánh đồng muối Sa Huỳnh sản xuất khoảng 8.500 tấn muối đạt chất lượng, tiêu thụ khắp các thị trường miền Trung-Tây Nguyên.

Xem thêm tin tại Báo ảnh Việt Nam

Xem thêm tại (http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/1/default.aspx)