Thuốc chữa bệnh là một mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người.

Chi phí tiền thuốc chiếm đến 60% chi phí điều trị, do đó kiểm soát chi phí thuốc có ý nghĩa quan trọng trong giảm chi phí điều trị.

Nhưng cùng một loại thuốc, người mua lại phải chịu chênh lệch giữa các hiệu thuốc hoặc giữa bệnh viện và các hiệu thuốc bên ngoài.

Thậm chí giá thuốc bán buôn cao hơn cả bán lẻ đang khiến người bệnh rơi vào ma trận thuốc mà vẫn buộc phải sử dụng.

Loạn giá thuốc đang là một vấn đề nan giải tại nước ta trong nhiều năm nay khiến người bệnh chịu nhiều thiệt hại./.