Bộ hồ sơ mới - dày khoảng 5 triệu trang gồm gần 11.000 tài liệu, trong đó hơn 8.000 tài liệu được công bố hoàn toàn, trong khi khoảng 2.500 tài liệu chỉ được công bố một phần, để bảo vệ danh tính của các cá nhân liên quan, cũng như các nguồn tin tình báo và an ninh quốc phòng.

Trong bộ hồ sơ này có 144 tài liệu được công bố lần đầu tiên./.