Năm 1977, Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM) đã lấy ngày 18/5 là Ngày Quốc tế Bảo tàng với mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của bảo tàng trong sự phát triển xã hội.

Và năm nay ICOM đã lấy chủ đề "Bảo tàng và Lịch sử: Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại bảo tàng" nhằm nhấn mạnh đóng góp quan trọng của bảo tàng trong xã hội hiện đại./.