Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII được tổ chức theo mô hình "chính quyền điện tử," đây là cuộc họp "không giấy tờ" đầu tiên của tỉnh.

(VNews)