Chiều qua 8/3, Hội đồng Lập pháp Quốc gia - Quốc hội Thái Lan, đã thông qua dự thảo Luật chọn thượng nghị sỹ và Luật bầu hạ nghị sỹ. Đây là hai dự luật cuối cùng của số 4 đạo luật liên quan đến cuộc bầu cử tại Thái Lan được Hội đồng lập pháp quốc gia thông qua.

Dự luật bầu các thành viên Hạ viện đã được Hội đồng Lập pháp Quốc gia thông qua với 211 phiếu thuận, bảy phiếu trắng và không phiếu chống.

Đối với dự luật lựa chọn Thượng nghị sỹ, Hội đồng Lập pháp quốc gia thông qua với 202 phiếu thuận, một phiếu chống và 13 phiếu trắng./.