Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại thành phố Hà Nội. Những ngày này, trên khắp các ngả đường Thủ đô tràn ngập không khí phấn khởi, rực rỡ sắc màu đỏ thắm của cờ và hoa.

Trên nhiều tuyến phố trung tâm, cờ đỏ sao vàng, pano... được treo khắp nơi rực rỡ. Tất cả đều hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các văn kiện trình Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020.

Đại hội lần này cũng sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng); tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Lâm Phan (Vietnam+)