Thông báo về tình hình Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng cũng nêu quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, đóng góp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.