Giá trị giải ngân vốn vay nước ngoài của tháng 8/2016 đạt khoảng 5.012 tỷ đồng. Lũy kế đến 20/8/2016 đã giải ngân khoảng 2.244 triệu USD, đạt 48% so với kế hoạch cả năm.

Cũng trong tháng 8, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 2.359 tỷ đồng.

Như vậy, đến hết 25/8, giá trị chi trả nợ là gần 163 tỷ đồng, trong đó, trả nợ trong nước là hơn 132tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là gần 31 tỷ đồng./.