Trường hợp đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân thì không phải nộp lệ phí.

Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại là 70.000 đồng/thẻ căn cước công dân và mức thu khi đổi là 50.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân bằng 50% mức thu nói trên.