Sức mạnh và khả năng hủy diệt của một cơn bão được đo bằng thang sức gió Saffir-Simpson. Thang này xếp hạng các cơn bão từ 1 đến 5 căn cứ theo sức gió mạnh nhất và tiềm năng gây thiệt hại./.