HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 6 tháng 12 năm 2019 – Viện Nhà ở Hồng Kông (The Hong Kong Institute of Housing – HKIH) chính thức được chứng nhận là tổ chức chuyên nghiệp của Cơ quan dịch vụ quản lý tài sản (Property Management Services Authority – PMSA).

Kể từ khi Pháp lệnh dịch vụ quản lý tài sản (Cap. 626) do Hội đồng Lập pháp ban hành vào ngày 26 tháng 5 năm 2016, HKIH đã tham gia vào tất cả các cuộc tham vấn / thảo luận liên quan đến việc xây dựng luật pháp của công ty con. Trong đó, HKIH dẫn đầu trong việc thu thập quan điểm và đề xuất từ các thành viên chuyên nghiệp và các tổ chức / hiệp hội nghề nghiệp liên quan chặt chẽ khác để đạt được các khuyến nghị toàn diện và khả thi cho việc xem xét nghiêm túc của PMSA. Gần đây, đại diện của HKIH cũng được mời tham dự và đưa ra lời khuyên mang tính chuyên nghiệp và thực tế trong cuộc họp nhóm tập trung vào chủ đề Quy tắc ứng xử trong tháng 8 năm 2019.

HKIH tự hào trở thành một trong những các tổ chức chuyên nghiệp đầu tiên được PMSA phê duyệt, sau khi hoàn thành các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt và toàn diện. Thực tế này một lần nữa khẳng định danh tiếng có thẩm quyền của HKIH và chứng minh sự công nhận những đóng góp mang tính chuyên nghiệp của hơn 30 năm qua. HKIH sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan chuyên nghiệp khác để theo dõi sự phát triển của các quy định pháp luật và khuyến khích đối thoại cởi mở với PMSA vì lợi ích lâu dài của các thành viên và sự phát triển chuyên nghiệp trong tương lai của ngành. HKIH sẽ tạo điều kiện để phổ biến kịp thời các thông tin cập nhật trong ngành cho các thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển cơ quan dịch vụ quản lý tài sản và tác động của nó đối với các chuyên gia quản lý nhà ở và ngành công nghiệp.

Thông tin về Viện Nhà ở Hồng Kông

Viện Nhà ở Hồng Kông (HKIH) được thành lập vào ngày 29 tháng 11 năm 1988 và được đăng ký chính thức vào ngày 9 tháng 5 năm 1997, theo Sắc lệnh về Viện Nhà ở Hồng Kông (Cap. 507, ban đầu là 34 năm 1997). HKIH cũng khởi xướng việc đăng ký quản lý nhà ở cho Chính quyền; tiếp theo là Pháp lệnh đăng ký của người quản lý nhà ở (Cap. 550) đã được ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 1999. HKIH là cơ quan chuyên môn được công nhận của Cơ quan dịch vụ quản lý tài sản (PMSA) kể từ tháng 12 năm 2019.

HKIH là cơ quan chuyên môn quản lý nhà ở tại Hồng Kông, với các thành viên đủ điều kiện tham gia vào việc điều phối và thực hiện các dịch vụ nhà ở kết hợp thiết kế, cung cấp, cải tiến, quản lý tất cả các loại nhà ở. HKIH hiện có hơn 3.200 thành viên được đào tạo chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý không dưới 70% tổng số nhà ở tại Hồng Kông. Thành viên của HKIH hành nghề trong các tổ chức nhà ở như Sở Nhà đất, công ty phát triển tài sản tư nhân, công ty quản lý tài sản, quỹ đầu tư, công ty tư vấn trong nước và quốc tế… HKIH là thành viên của Cơ quan Dịch vụ Tình nguyện và cũng đã được trao Chứng nhận tiết kiệm năng lượng và Giấy chứng nhận về xử lý chất thải hiệu quả của Tổ chức Chứng nhận Xanh của Hồng Kông (Hong Kong Green Organisation Certification – HKGOC) thuộc Hội đồng Năng suất Hồng Kông. Để biết thêm thông tin về HKIH, hãy truy cập: http://www.housing.org.hk

Giang Tran