Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ, toàn diện trên các khía cạnh chủ yếu của nền kinh tế mỗi quốc gia như cấu trúc, trình độ phát triển, tốc độ tăng trưởng, mô hình kinh doanh, thị trường lao động... trong đó có Việt Nam./.