Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành tuyên giáo ngày 9/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng chưa bao giờ Việt Nam có đội ngũ làm công tác tư tưởng hùng hậu, phương tiện hiện đại, nhanh nhạy như bây giờ, với hơn 800 cơ quan báo chí, hàng nghìn ấn phẩm, 17.000 nhà báo...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những kết quả quan trọng của công tác tuyên giáo năm 2012, nhấn mạnh phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2013 và các năm tiếp theo.

Tổng Bí thư phân tích sâu sắc bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước; gợi mở một số vấn đề về nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trước yêu cầu nhiệm vụ mới; yêu cầu cán bộ tuyên giáo các cấp phải nâng cao phẩm chất, bản lĩnh, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn nữa vai trò của công tác tuyên giáo nói chung, công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng nói riêng trong tình hình hiện nay.

Tổng Bí thư lưu ý năm 2013, ngành tuyên giáo cần nắm chắc chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nắm bắt tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, triển khai đồng bộ các hoạt động một cách bài bản, chất lượng, hiệu quả cao hơn, với nhiều hình thức, phương thức mới, phù hợp. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại.

Tổng Bí thư chỉ rõ trước những yêu cầu, đòi hỏi cao đối với công tác tuyên giáo, cần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, kiên định nguyên tắc, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nắm chắc và vận dụng sáng tạo để thực hiện đường lối của Đảng, phải vững vàng không dao động, giữ vững niềm tin, trong khó khăn càng phải vững niềm tin, củng cố, tăng cường niềm tin vào Đảng, vào chế độ, vào nhân dân, vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, trong Nhà nước, trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, công tác tuyên giáo cần quan tâm hơn nữa các vấn đề: giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đối nội và đối ngoại, vừa tuyên truyền mặt tích cực, vừa phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc.

Để hoàn thành trọng trách được giao, ngành tuyên giáo cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, luôn giữ gìn, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối, có trình độ chuyên môn giỏi, nói được, viết được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, thực sự là lực lượng xung kích đi đầu về tư tưởng chính trị.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, nhân viên ngành tuyên giáo cả nước đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thu được thành tích lớn và vững chắc hơn trong năm 2013.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ năm 2012, công tác tuyên giáo vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Với quyết tâm và sự nỗ lực lớn, toàn ngành tuyên giáo đã tích cực triển khai nhiệm vụ công tác, đạt được những kết quả nổi bật. Ngành đã thực hiện tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; coi trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; cùng toàn Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”

Ban Tuyên giáo Trung ương và toàn ngành tuyên giáo đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thường vụ cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo trên các mặt tư tưởng, lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, báo cáo viên, nghiên cứu dư luận xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, các vấn đề xã hội, thông tin đối ngoại.

Toàn ngành đã tập trung tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đất nước; tích cực góp phần vào việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Ngành tuyên giáo đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế; khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ gắn với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; tổ chức chỉ đạo đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, tự do ngôn luận… nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của đất nước ta. Ngành đã nâng cao một bước chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng tổ chức bộ máy gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hội nghị đã dành thời gian phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót của công tác tuyên giáo năm 2012, phân tích sâu sắc nguyên nhân chủ quan và khách quan; khẳng định một số bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về nắm vững đường lối, bám sát thực tiễn, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, phát huy dân chủ, chủ động, kịp thời, chính xác, nhạy bén trong tham mưu, xử lý tình huống... Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2013.

Kết luận hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với đất nước và ngành tuyên giáo trong thời gian tới, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh công tác tuyên giáo cần thể hiện vai trò tích cực hơn nữa trong việc cùng toàn bộ hệ thống chính trị giải quyết, xử lý các hạn chế, thiếu sót, bất cập, khó khăn, thách thức đó. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải là những chiến sỹ xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã được xác định. Ngành tập trung tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm của đất nước: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi bước chuyển hướng chiến lược đổi mới mô hìnhtăng trưởng, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế.

Ngành tuyên giáo làm tốt công tác tham mưu, tham gia triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống, trong đó đặc biệt coi trọng việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Ngành xây dựng và hoàn thiện các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, trọng tâm là các đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo,” “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.”

Ngành đôn đốc việc thể chế hóa Nghị quyết số 27- NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức, Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn học nghệ thuật trước yêu cầu mới. Ngành tăng cường công tác nghiên cứu lý luận; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo về báo chí, xuất bản, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ…

Toàn ngành cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, sắc sảo, chủ động trong tác nghiệp, có đạo đức trong sáng, gương mẫu.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương trao Cờ thi đua, Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012; trong công tác tổ chức và phối hợp tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào , Lào-Việt Nam”./.

Nguyễn Sự-Hương Thủy (TTXVN)