Vào lúc 14 giờ 45 giờ Paris (tức 20 giờ 45 giờ Việt Nam) ngày 19/11, Việt Nam đã chính thức được bầu là một trong 21 thành viên của Ủy ban Di sản thế giới (nhiệm kỳ 2013-2017) tại kỳ họp lần thứ 19 Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, với sự tham dự của đại diện 160 nước trên thế giới.

Theo ông Đặng Văn Bài, ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, đây là một vinh dự rất lớn cho Việt Nam, vì Ủy ban Di sản thế giới là một trong những ủy ban chuyên môn quan trọng nhất của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), có quyền quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan tới việc công nhận các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; đánh giá tình trạng bảo tồn các Di sản thế giới trên toàn cầu; quyết định các chủ trương, đường lối, cũng như định hướng phát triển của Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (gọi tắt là Công ước Di sản thế giới).

Việt Nam tham gia Công ước Di sản thế giới từ năm 1987, đến nay đã có 7 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên được UNESCO công nhận. Tuy nhiên, phải sau 26 năm tham gia và có nhiều đóng góp tích cực, đến nay Việt Nam mới lần đầu tiên được bầu vào Ủy ban quan trọng này./. 

 

 

(Vietnam+)