Ngày 30/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2436/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về hợp tác trong lĩnh vực du lịch được ký tại Hà Nội, ngày 6/10/2010.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và công bố, lưu chiểu Hiệp định trên theo quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.