Vietcombank duoc phat hanh 8.000 ty dong trai phieu nam 2016 hinh anh 1Trụ sở chính của Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2016.

Lãi suất trái phiếu do Vietcombank quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho Vietcombank; đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đối tượng mua trái phiếu do Vietcombank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng; Vietcombank mua lại trái phiếu năm 2016 theo nội dung mua lại trái phiếu nêu tại Phương án phát hành năm 2016 trên cơ sở tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định hiện hành, trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại trái phiếu phải phù hợp với quy định hiện hành tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Vietcombank thực hiện việc phát hành trái phiếu năm 2016 theo các quy định hiện hành về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; trường hợp chào bán trái phiếu ra công chúng, Vietcombank thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Vietcombank có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2016 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định hiện hành.

Việc sử dụng vốn từ nguồn phát hành trái phiếu cần tập trung vào lĩnh vực được ưu tiên, khuyến khích; hạn chế rủi ro tập trung tín dụng đối với các khách hàng lớn; hạn chế cho vay đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động động sản, BOT, BT; hạn chế rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp…/.

Thúy Hà (Vietnam+)