VietinBank to chuc Dai hoi dong co dong nam 2021 vao ngay 16/4 hinh anh 1Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: VietinBank)

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo đó, VietinBank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tại Hà Nội vào ngày 16/4. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày 18/3.

Đại hội đồng cổ đông VietinBank dự kiến họp về một số nội dung sau: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021; báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm2020 và định hướng hoạt động năm 2021; tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm2020; tờ trình thông qua mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ VietinBank và các quy chế nội bộ (nếu có).

[Tổng tài sản của Ngân hàng VietinBank năm 2020 tăng 8,1%]

Năm 2020, VietinBank ghi nhận lợi nhuận riêng lẻ vượt chỉ tiêu với 16.450 tỷ đồng trước thuế,  tăng 40% so với năm 2019 nhờ tăng thu ngoài lãi và tiết kiệm chi phí hoạt động. Tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này là dưới 1% và đã hoàn tất mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC. 

Trong năm 2020, ngân hàng đã ký thành công hợp đồng độc quyền phân phối bảo hiểm với Manulife với thời hạn 16 năm. Giá trị thương vụ chưa được tiết lộ song theo nguồn tin của Bloomberg, hợp đồng ước khoảng vài trăm triệu USD.

Năm 2021, ngân hàng đặt chỉ tiêu tổng tài sản tăng 3%-6%, tín dụng tăng 8%-11%, lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tăng 10%-20%./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)