VPBank, BacA Bank tang von dieu le de nang cao nang luc tai chinh hinh anh 1Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 9872, 9873/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BacA Bank).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VPBank được tăng vốn điều lệ từ 8.056 tỷ đồng lên 9.181 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông ngân hàng này thông qua.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho BacA Bank được tăng vốn điều lệ từ 4.400 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Bắc Á thông qua.

Theo hai ngân hàng trên, việc tăng vốn điều lệ lần này là nhằm nâng cao năng lực tài chính, hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hai ngân hàng trên thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật; giám sát, đảm bảo kịp thời điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, VPBank và BacA Bank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Các văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông VPBank và BacA Bank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, các văn bản này hết hiệu lực pháp lý./.
Thúy Hà (Vietnam+)