Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị toàn quân năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Qua thảo luận, hội nghị thống nhất nhận định, năm 2015, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và từ thực tiễn toàn quân, đã chủ động nắm, dự báo tình hình, có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm quân sự, quốc phòng năm 2015.

Nổi bật, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tích cực chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn quân.

Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp chủ động tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần tích cực bảo vệ quan điểm, tư tưởng của Đảng, nhất là đã tổ chức lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình để kịp thời báo cáo, đề xuất Tổng cục Chính trị và Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên mạng Internet.

Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phối hợp tham gia tổ chức tốt những hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, đơn vị, địa phương.

Các đơn vị đã triển khai tích cực công tác dân vận với nhiều hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả như giúp nhân dân trên địa bàn đóng quân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng, công tác chính trị toàn quân năm 2016 là quán triệt cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng trong toàn Đảng bộ Quân đội và toàn quân về đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Quân đội trong tình hình mới.

Xây dựng cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước; có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Toàn quân chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động trong toàn quân...

Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nhân tố có thể gây mất ổn định. Do đó, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội, đảm bảo toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tích cực, chủ động, hiệu quả hơn nữa trong tham gia đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa; lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết đại hội đảng các cấp sát với thực tế, chất lượng, hiệu quả.

Mặt khác, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, bảo đảm sự kề thừa, phát triển vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với tinh thần trách nhiệm cao nhất…/.