Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng là nội dung phóng viên TTXVN phỏng vấn các đại biểu bên lề Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại biểu Trần Nam Hồng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá Báo cáo tại Đại hội XI do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày đầy đủ, đề cập tới tất cả các vấn đề về kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng…

Trong quá trình tổ chức Đại hội tại địa phương, Đảng bộ Hà Tĩnh đã tham gia đóng góp vào các văn kiện của Trung ương. Tại Đại hội này, đoàn đại biểu Hà Tĩnh tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để đất nước tận dụng những thời cơ thuận lợi cũng như thấy được những khó khăn để sớm đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững, hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đến năm 2020, Việt Nam có đầy đủ tiền đề, điều kiện thành một nước công nghiệp phát triển.

Đại biểu Trần Nam Hồng đặc biệt nhấn mạnh tới công tác tổ chức xây dựng Đảng và khẳng định đây là nội dung đặc biệt quan trọng. Đại biểu nêu rõ cần phải xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng cần xây dựng Đảng vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở.

Đóng góp vào văn kiện Đại hội, đại biểu Trần Nam Hồng cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với chỉnh đốn Đảng, coi đây là sự sống còn của Đảng. Cùng với thực hiện cuộc vận động cần làm tốt công tác cán bộ, đánh giá đúng cán bộ, bồi dưỡng cán bộ để ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đại biểu Nguyễn Văn Thuận, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng cùng với việc tổng kết nhiệm kỳ, Đại hội lần này còn đánh giá cả quá trình đổi mới, đặc biệt là đánh giá việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh.

Đây cũng chính là giai đoạn bước vào đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và nhìn lại quá trình vừa qua, đồng thời xác định phương hướng trong giai đoạn tới chính xác và phù hợp hơn với thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Văn Thuận cho rằng đứng trước những cơ hội và thách thức, mỗi đại biểu dự Đại hội cần nhận thức rõ hơn nữa trách nhiệm của mình, không chỉ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn với dân tộc trước bối cảnh mới để có quyết tâm cao hơn trong việc tham gia hoạch định những nội dung của Đại hội, quyết tâm đưa Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực.

Điểm lại những bước phát triển đáng phấn khởi của thành phố Hải Phòng - một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc, đại biểu Nguyễn Văn Thuận đề nghị để đảm bảo tính bền vững, hoàn thành nhiệm vụ là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, cơ sở hạ tầng của Hải Phòng, đặc biệt là hạ tầng giao thông phải được chú trọng hơn nữa.

Đề cập yêu cầu đổi mới toàn diện, đại biểu Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh đổi mới kinh tế phải trên nền đổi mới chính trị để đảm bảo tính vững chắc. Vì vậy, việc đổi mới chính trị phải nâng cao hơn nữa, phát huy quyền làm chủ của người dân. Cần đổi mới, dân chủ và ngày càng thực chất hơn trong việc đánh giá cán bộ, lựa chọn những người lãnh đạo ở các cấp. Bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XI cần đáp ứng cả 2 tiêu chí về năng lực và đạo đức, hướng tới sự phát triển của đất nước ngày càng vững mạnh hơn.

“Là đại biểu Đại hội, chúng tôi mang ý thức trách nhiệm mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa giao cho, tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn kiện, để Đảng ta thực sự đủ sức lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” - Đại biểu Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định.

Là một tỉnh đông dân, số lượng đảng viên lớn, có nhiều đảng bộ, chi bộ ở vùng đồng bằng ven biển, trung du, miền núi với địa hình phức tạp, cùng với việc quan tâm đến công tác phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, Đảng bộ Thanh Hóa rất quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đại biểu Đinh Tiên Phong tin rằng Đại hội sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ từ trong Đảng, từ đó xây dựng đường lối vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội, để đến năm 2020, đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhiệm vụ quan trọng là Đại hội Đảng lựa chọn được những đồng chí ưu tú nhất, xứng đáng nhất vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI, có đủ tri thức, đủ tâm, đủ tầm, cùng Ban chấp hành Trung ương lãnh đạo đất nước./.