Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 95/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nhanh chóng xây dựng Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trình Thủ tướng Chính phủ trong năm nay.

Đề án xây dựng phải lưu ý việc kết hợp, lồng ghép nội dung thực hiện các đề án, chương trình về vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn, bảo vệ môi trường các lưu vực sông.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổng kết thực trạng môi trường và hoàn thiện các thông tư hướng dẫn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường phù hợp với quy mô, điều kiện hoạt động bảo vệ môi trường tại các làng nghề, ban hành trước quý III năm nay.

Đồng thời, Bộ cũng tập trung đôn đốc việc điều tra, khảo sát đánh giá trực trạng môi trường làng nghề tại Việt Nam./.