Ngày 24/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia."

Đề án nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia nhằm phục vụ công tác thông tin và dự báo nhân lực ở cấp quốc gia, các địa phương, theo ngành, lĩnh vực và theo trình độ; cung cấp thông tin đầu vào cho Chính phủ trong chỉ đạo điều hành, cho các bộ, ngành, doanh nghiệp và người dân trong việc chuẩn bị nguồn lực con người và định hướng đầu tư.

Nội dung Đề án bao gồm 3 cấu phần: 1- Xây dựng cơ sở hạ tầng của hệ thống; 2- Xây dựng đội ngũ cán bộ vận hành hệ thống; 3- Thực hiện công tác thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực và phổ biến đến các đối tượng sử dụng.

Đầu vào của cơ sở dữ liệu về nhu cầu nhân lực bao gồm hai nguồn: 1- Trực tiếp từ Tổng cục Thống kê, Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động, từ các cuộc điều tra, từ các tổ chức quốc tế và một số đơn vị khác; 2- Thu thập và tổng hợp từ các Bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, sẽ tổ chức xây dựng đơn vị hạt nhân ở Trung ương tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là trung tâm của cả hệ thống, chịu trách nhiệm thu thập, xây dựng hệ thống thông tin về nhu cầu nhân lực của cả nước dựa trên dữ liệu được các đơn vị đầu mối chuyển về; tiến hành dự báo nhu cầu nhân lực ở cấp quốc gia, các bộ, ngành, theo thành phần kinh tế và theo từng địa phương.

Ngoài ra, hình thành mạng lưới các đơn vị đầu mối tại các Bộ, ngành và địa phương với nhiệm vụ: Thu thập, tổng hợp, nhập liệu và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung tại đơn vị hạt nhân thông qua hệ thống phần mềm dùng chung qua mạng; thực hiện nhiệm vụ thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực trong phạm vi của bộ, ngành, hoặc địa phương do mình phụ trách trên cơ sở nguồn thông tin số liệu của toàn bộ hệ thống./.