Ngày 16/7, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia đã họp báo công bố xuất bản 21 đầu sách 11 Luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII.

Trong số 11 Luật này, có 5 luật được ban hành lần đầu gồm: Luật Lý lịch tư pháp; Luật Quản lý nợ công, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật Quy hoạch đô thị.

6 Luật sửa đổi, bổ sung cho các luật đã ban hành trước đây gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh.

Do nội dung của 6 Luật sửa đổi, bổ sung trên có ý nghĩa thay đổi nội dung của 10 luật đã được ban hành và xuất bản từ những năm trước, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã tổ chức xuất bản thêm 10 đầu sách Luật đã được sửa đổi, bổ sung, là những luật được hợp nhất giữa các Luật cũ và những quy định sửa đổi, nội dung mới.

10 đầu sách này bao gồm Bộ Luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Điện ảnh năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Luật Di sản văn hoá năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Xây dựng năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Đấu thầu năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 được sửa đổi bổ sung năm 2005, 2009.

Việc xuất bản các cuốn sách luật hợp nhất giúp cho bạn đọc có được văn bản tương đối hoàn chỉnh, thống nhất, lôgíc và dễ dàng hơn trong tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng các văn bản luật sau khi đã được sửa đổi, bổ sung.

Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Nguyễn Duy Hùng cho biết, để thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, Nhà Xuất bản đã chuẩn bị kế hoạch biên soạn, xuất bản những đầu sách tìm hiểu, hỏi-đáp, các sách tập hợp các văn bản, hệ thống văn bản, pháp điển hoá văn bản theo từng luật, pháp lệnh cụ thể hoặc theo nhóm chủ đề.

Hiện nay, Nhà xuất bản đang triển khai xuất bản 3 tủ sách pháp luật, phục vụ từng đối tượng độc giải cụ thể: Tủ sách pháp luật phổ thông, Tủ cách pháp luật dành cho doanh nhân, Tủ sách pháp luật quốc tế; thực hiện đề án trang bị sách cho xã phường, thị trấn./.

(TTXVN/Vietnam+)