(Nguồn: Vnews)

Hoạt động thỉnh vong giải nghiệp đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay và đã có rất nhiều người đến đây nộp tiền để xin giải nghiệp.

Điều gì khiến nhiều người tin vào việc làm ác rồi bỏ ra một số tiền lớn để xóa tội?

(Vnews)