Ngày 2/5/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 2650/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc cho vay ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2012 (doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu) có nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu, mà không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất-kinh doanh để trả nợ vay, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ.

Việc cho vay đối với nhu cầu vốn này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2012.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đối với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu phù hợp với quy định tại Thông tư số 03/2012/TT-NHNN, quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo khả năng thu hồi nợ gốc và lãi đúng hạn.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nhu cầu cho vay để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu, gửi văn bản đăng ký với Ngân hàng Nhà nước theo phụ lục kèm theo công văn này.