Bảy vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, ngày 28/1 đã chỉ ra bảy vấn đề xây dựng Đảng then chốt đòi hỏi Đảng cần thực hiện tốt trong tình hình hiện nay.
Bảy vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, ngày 28/1 đã chỉ ra bảy vấn đề xây dựng Đảng then chốt đòi hỏi Đảng cần thực hiện tốt trong tình hình hiện nay.

Bảy vấn đề đó là xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị; Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, lý luận; Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức và công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng.

Trong tham luận trình bày tại hội thảo khoa học cấp quốc gia “85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào thực tiễn Việt Nam,” tổ chức ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh chỉ có thực hiện tốt bảy vấn đề trên mới đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và cả dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, thực tế lịch sử 85 năm qua khẳng định, với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho Nhân dân, cho dân tộc; bằng sự hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức mạnh mẽ, đoàn kết và mối liên hệ máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng quyết định sự lớn mạnh và trưởng thành của Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào thực tiễn Việt Nam.

Thấm nhuần nguyên lý của chủ nghĩa Marx-Lenin, từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) (khóa VIII), đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từng bước được nâng lên; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững; niềm tin của Nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ, trong những năm sắp tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng rất nhiều phức tạp, khó khăn, thách thức, đặt ra cho Đảng nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Bối cảnh đó đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng, vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động, siết chặt đội ngũ; thực sự trong sạch về đạo đức, lối sống; gắn bó máu thịt với nhân dân. Hơn bao giờ hết, công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Tiếp nối truyền thống lịch sử 85 năm vẻ vang của Đảng, bước vào thời kỳ mới, toàn thể cán bộ, đảng viên cần nỗ lực phấn đấu, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Cũng tại hội thảo, trong phát biểu đề dẫn, giáo sư-tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chỉ rõ 85 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và thời đại: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của hai cuộc chiến tranh giải phóng kéo dài suốt 30 năm; thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Hiện thực lịch sử cho thấy, cội nguồn mọi thắng lợi trong suốt tiến trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ thành tựu nhận thức lý luận, từ năng lực vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết cách mạng và khoa học chủ nghĩa Marx-Lenin vào thực tiễn đất nước.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã tập trung thảo luận về những thành tựu phát triển lý luận của Đảng trong cách mạng dân chủ nhân dân với các nội dung: Xác lập luận điểm cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội-nguồn gốc mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phát triển lý luận chiến tranh nhân dân Việt Nam độc đáo; phát triển về lý luận xây dựng lực lượng cách mạng và chiến lược đại đoàn kết toàn dân; xác lập phương pháp cách mạng sáng tạo, đúng đắn và hiệu quả.

Trao đổi về những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, các đại biểu nêu rõ định hướng hệ mục tiêu và ngày càng làm sáng rõ, đầy đủ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; xác lập được hệ thống lý luận về con đường và những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện hóa mô hình chủ nghĩa xã hội; phát triển lý luận xây dựng Đảng trong điều kiện mới.

Các tham luận nhấn mạnh, những thành tựu trong nhận thức lý luận về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng đã tiếp thêm sức mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.

Mặt khác, chính thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện hiện nay cũng đang đặt ra những yêu cầu cấp bách về việc tiếp tục tổng kết, phát triển, hoàn thiện những vấn đề lý luận về tổ chức, hoạt động của Đảng về giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và vấn đề thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong điều kiện xã hội đang có những vận động phức tạp và điều kiện kinh tế-xã hội đang biến đổi nhanh chóng.

Những thành tựu đã đạt được, thực tế công cuộc đổi mới cũng như những định hướng phát triển lâu dài của đất nước đã và đang tạo động lực đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận, luận giải thấu đáo những vấn đề lớn phải giải quyết trong quá trình phát triển đất nước; góp phần dự báo và đề xuất các căn cứ khoa học vững chắc để điều chỉnh hoàn thiện chiến lược, sách lược, giải quyết đúng và trúng, thiết thực và hiệu quả các yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục