Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, năm 2020 Chính phủ tập trung phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái số Việt với các nền tảng dùng chung, các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.
Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 ảnh 1Quang cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ và các địa phương tổ chức ngày 30/12 ở Hà Nội, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trình bày dự thảo Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Chiến lược 10 năm 2011-2020, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả."

Chính phủ xác định các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành cũng như các giải pháp thực hiện trong năm 2020.

Về nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến kinh tế, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đó là tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Trong đó, Chính phủ chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất, hiệu quả hơn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Trên tinh thần trên, Chính phủ tập trung xây dựng các giải pháp chủ yếu cho năm 2020. Đó là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ thành lập Tổ công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, xác định các vướng mắc, bất cập, chồng chéo và kịp thời sửa đổi, bổ sung để giải phóng mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2020, Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp luật để phát triển đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện các chuẩn mực tài chính, kế toán, kiểm toán, thẩm định giá và xếp hạng tín nhiệm phù hợp thông lệ quốc tế.

Chính phủ sẽ chú trọng việc chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách thử nghiệm nhằm phát triển thị trường các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, kinh tế chia sẻ, kinh tế số..., theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh mới, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp truyền thống, tăng tính thuận tiện trong hoạt động tiêu dùng của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Theo đó, Chính phủ tập trung hoàn thiện các dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua, tạo môi trường pháp lý thuận lợi huy động mạnh mẽ nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân, thu hút có chọn lọc và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài.

Về nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ hai, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, năm 2020 Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong năm là củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2020, Chính phủ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp đồng bộ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát,hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và yêu cầu quản lý; tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo điều hành bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần ngăn chặn "tín dụng đen."

Cùng với đảm bảo yêu cầu về tín dụng, chính sách tài khóa cũng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, kỷ cương, công khai minh bạch.

Năm 2020, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan duy trì cán cân thương mại tích cực, đóng góp cho tăng trưởng; trong đó, quan tâm phòng ngừa rủi ro do mất cân đối xuất khẩu, nhập khẩu ở một số địa bàn; đa dạng hóa, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường.

Các bộ ngành liên quan phải chủ động giải quyết hài hòa quan hệ thương mại với các đối tác lớn; tổ chức khai thác, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để phát triển thị trường xuất khẩu và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ"; kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản xuất trong nước.

Hoàn tất phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam-EU; tích cực chuẩn bị cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới; nghiên cứu, xây dựng kịch bản phù hợp tham gia các FTA mới.

Với nhóm giải pháp thứ ba, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nhưng sẽ thực hiện thực chất và hiệu quả hơn.

Cụ thể, Chính phủ kiên quyết điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn của các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai cho các dự án khác có khả năng giải ngân cao. Các bộ, ngành, địa phương có giải pháp sớm hoàn thành các dự án, công trình chậm tiến độ.

Năm 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ để kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Một trong những cải cách sẽ là khẩn trương ban hành các văn bản pháp luật sửa đổi để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và tăng vốn điều lệ các ngân hàng thương mại nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Hoàn thành công bố xác định giá trị khi thực hiện cổ phần hoá tại hơn 90 doanh nghiệp; thoái vốn nhà nước tại trên 100 doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Chính phủ sẽ có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể tăng xếp hạng môi trường kinh doanh 10 bậc; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về số lượng và quy mô, chất lượng. Khẩn trương đưa các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thực tiễn và dành nguồn lực thích đáng để triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành và nội ngành dựa vào lợi thế so sánh và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; trong đó tập trung phát triển những ngành công nghiệp mũi nhọn, có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo. Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tham gia ở mức cao hơn, sâu hơn trong chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, hiệu quả cao với quy mô phù hợp theo từng ngành hàng, sản phẩm và thị trường.

Nhóm giải pháp thứ tư là huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, sớm quyết định đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tổ chức thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền.

Các bộ ngành liên quan cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm ngành điện, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Giải pháp về phát huy vai trò đô thị lớn, tháo gỡ những điểm nghẽn, thu hút các nguồn lực cho phát triển đô thị hiện đại, gắn kết với phát triển khu vực nông thôn, phù hợp với tiềm năng, lợi thế, điều kiện thực tế của vùng và của mỗi đô thị cũng được Chính phủ ưu tiên thực hiện trong năm nay.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, năm 2020 Chính phủ tập trung phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái số Việt với các nền tảng dùng chung, các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; từng bước tiến đến làm chủ công nghệ nền tảng, tạo đột phá cho chuyển đổi sang nền kinh tế số.

Chính phủ cũng tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đột phá, nâng cao chất lượng quy hoạch để thúc đẩy mạnh mẽ các vùng kinh tế trọng điểm, liên kết vùng.

Giải pháp tiếp theo trong năm 2020 được Chính phủ triển khai là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề hợp lý, có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài.

Do vậy, Chính phủ sẽ có cơ chế, chính sách vượt trội để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu của tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, dự thảo Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã đặt ra các mục tiêu kinh tế phấn đấu cụ thể và giao cho các bộ ngành theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện.

Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,8%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4 %, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so GDP từ 33-34%, tương đương chỉ tiêu Quốc hội giao. Các chỉ tiêu này, Chính phủ đã cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi.

Bộ Công Thương được giao theo dõi, đánh giá mục tiêu tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 8%, cao hơn so với mức Quốc hội đặt ra 7% và tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 2%, thấp hơn mức dưới 3% Quốc hội giao./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 của Chính phủ với các địa phương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 của Chính phủ với các địa phương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đến dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đến dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đến dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đến dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục