Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở; bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Vĩnh Long tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)
Vĩnh Long tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo góp phần phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở; bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền.

Đây là nội dung nổi bật tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý 1 năm 2020 tổ chức ngày 30/3 tại 71 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các điểm cầu đều bảo đảm thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về số lượng người dự không quá 20 người /một điểm cầu.

95,7% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội

Quý I năm 2020, mặc dù có tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và dịch COVID-19 nhưng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngành tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; hoàn thành 6/14 đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án khác do cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương giao; tham mưu có hiệu quả việc xây dựng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng và xây dựng Phương hướng công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Đại hội XIII của Đảng; rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, đúng quy định.

Tính đến hết 25/3/2020, đã có 57.813 (chiếm 95,7%) tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội; bầu được 19.386 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, ấp, bản, tổ trưởng tổ dân phố (tăng 22,3% so với thời điểm 1/1/2016; tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên giảm 19% so với thời điểm 1/1/2016).

[Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng]

Ngành chuẩn bị tốt các tài liệu hướng dẫn thảo luận về Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tính đến cuối tháng 3/2020, đã cơ bản hoàn thành việc kiểm điểm phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

Trong đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 19,53%; tỷ lệ đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13,39% (thấp hơn nhiều so với quy định tối đa 20% để góp phần nâng cao chất lượng xếp loại đảng viên).

Ngành tổng hợp, trao đổi, chung tay tháo gỡ, giải đáp đầy đủ hơn 80 đề xuất, kiến nghị của địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Có giải pháp phù hợp hoàn thành đại hội cấp cơ sở

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu quý 2 năm 2020, toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới theo phương châm “Nắm chắc tình hình; báo cáo chính xác, kịp thời; phát hiện sớm, cách ly nhanh; điều trị tích cực, chống lây lan”; chú trọng cơ cấu lại cách quản lý, điều hành của từng cơ quan theo hướng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ nhưng giảm tổ chức hội nghị trực tiếp, tăng cường trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm triệu tập đông người.

Ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Có giải pháp phù hợp hoàn thành đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đúng tiến độ gắn với hoàn thành các mục tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 12 khóa XII. Tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và phương hướng công tác nhân sự Đại hội hội XIII; trong đó: Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Trình phê duyệt “Tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Ngành tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác của quý 2 năm 2020 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; trong đó: Tập trung chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, không để những người chạy chức, chạy quyền lợi dụng biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho chạy chức, chạy quyền.

Triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Nắm vững tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; Quản lý chặt chẽ đảng viên, coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chú trọng công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục