Sáng 12/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động nhấn mạnh tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động để khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, cần thiết của Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng, bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, đáp ứng nguyện vọng và tình cảm thiêng liêng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam với Bác Hồ.

Hội nghị đánh giá những mặt được, chưa được trong 4 năm triển khai Cuộc vận động, xác định nguyên nhân, đúc rút những kinh nghiệm thiết thực cho thời gian tới; biểu thị quyết tâm tiếp tục đưa Cuộc vận động đi vào đời sống xã hội một cách tự giác hơn, có hiệu quả hơn.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động do  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Tô Huy Rứa trình bày nêu rõ kết quả 4 năm thực hiện cho thấy Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ và mạnh mẽ hơn về lề lối, tác phong làm việc, ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức và toàn xã hội.

Cuộc vận động đã đi vào đời sống, bước đầu tạo chuyển biến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung "làm theo" rõ hơn, cụ thể, thiết thực hơn với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp. Trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong những việc liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng tốt lên, lề lối làm việc của các cấp được chú ý sửa đổi.

Chất lượng phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Ý chí vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống của nhân dân thể hiện rõ hơn trong các tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã từng bước được gắn với nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí được triển khai có kết quả ở nhiều nơi. Nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của đơn vị làm điểm được triển khai, nhân rộng ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động lớn, xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng và trong xã hội.

Kết quả Cuộc vận động góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Qua thực tế triển khai Cuộc vận động, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng đó là công việc cần thiết, “đúng” và “trúng” và nhận thức rõ hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thiết thực với mỗi người, đem lại lợi ích cho mình, cho gia đình, quê hương, đất nước...

Tổng kết 4 năm triển khai Cuộc vận động, các ngành, địa phương đã có sự thống nhất cao đề nghị tiếp tục tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng và toàn xã hội những năm tới.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động nhiệt liệt hoan nghênh các tổ chức đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Trung ương đến các địa phương, cùng đồng bào, đồng chí trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động, tạo thành phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổng Bí thư biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định việc phát động, tiến hành Cuộc vận động là một quyết định đúng đắn, cần thiết, là sự tương hợp, hài hòa giữa ý Đảng và lòng dân, thể hiện tình cảm kính trọng, biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với Bác Hồ kính yêu, nguyện kế thừa, phát huy di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức vô giá mà Người để lại.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ Trung ương đến các địa phương và toàn xã hội; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao ý thức thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Những thành tựu đạt được của đất nước, mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong 4 năm qua có sự đóng góp quan trọng của Cuộc vận động.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã nêu rõ một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Đó là một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Cuộc vận động, chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động của ban chỉ đạo các cấp có lúc, có nơi, có việc còn lúng túng, bị động.

Sự phối hợp giữa một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị chưa nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số việc chưa sát hợp và kịp thời. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kể cả cán bộ chủ chốt, còn thiếu tự giác, chưa gương mẫu trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Sự gắn kết, lồng ghép nội dung Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị ở một số nơi chưa tốt, chưa huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị hăng hái tham gia. Sự phối hợp giữa công tác tuyên giáo, công tác tổ chức - cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi đua, khen thưởng... chưa chặt chẽ, liên tục. Công tác tuyên truyền về Cuộc vận động còn có những hạn chế; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, lôi cuốn.

Nêu một số kinh nghiệm thiết thực qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Tổng Bí thư nhấn mạnh trước hết phải tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn, nhiều mặt của Cuộc vận động.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là yếu tố vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc huy động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia. Sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị có ý nghĩa, tác dụng to lớn đối với quá trình thực hiện Cuộc vận động.

Đội ngũ cốt cán, trước hết là người đứng đầu cơ quan Đảng, Nhà nước, Thủ trưởng mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nêu cao trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp chung, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo và thực hiện Cuộc vận động. Phải làm cho Cuộc vận động lan tỏa, thấm dần, bám rễ vững chắc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, mỗi gia đình, mỗi người dân, trở thành lối sống đẹp, nếp sống đẹp, lẽ sống cao quý.

Chương trình, kế hoạch, nội dung và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động phải được xây dựng một cách khoa học, thiết thực, sát hợp với tình hình, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn và suốt cả nhiệm kỳ. Quá trình thực hiện Cuộc vận động cần tìm tòi và bổ sung các giải pháp, bước đi phù hợp, cần gắn kết khéo léo, nhuần nhuyễn với các phong trào thi đua yêu nước, với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Các chuẩn mực đạo đức, lối sống phải được xây dựng phù hợp với từng loại hình công việc, từng loại đối tượng, dễ nhớ, dễ thực hiện; tránh ôm đồm, chung chung, kiên quyết loại bỏ bệnh hình thức, phô trương. Phải coi việc thực hiện Cuộc vận động trước hết là vì nhu cầu, quyền lợi tự thân của mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng, đoàn thể; không chỉ thuần túy về đạo đức, lối sống mà cao hơn là phục vụ trực tiếp cho sản xuất, công tác học tập, rèn luyện, cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi đơn vị.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị cần phát huy dân chủ thực sự, cải tiến nội dung, hình thức, phương pháp lấy ý kiến của quần chúng góp ý cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để quần chúng góp ý nhiều hơn, thẳng thắn, trách nhiệm hơn cho tổ chức, cán bộ và đảng viên.

Trong chỉ đạo và thực hiện, các cấp, các ngành cần xác định quan điểm đây là Cuộc vận động lâu dài, tiến hành trong nhiều năm, cho nhiều thế hệ; tránh tâm lý nôn nóng, chủ quan, kỳ vọng quá nhiều, quá sớm vào kết quả Cuộc vận động, trong khi cần phải có một thời gian và nỗ lực cần thiết.

Mặt khác, cần khắc phục tư tưởng cầm chừng, hoài nghi, bàng quan, chưa thực sự quan tâm tới Cuộc vận động; cần điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, giải pháp của công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Hệ thống các văn bản hướng dẫn, đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương và của Ban chỉ đạo các cấp cần ngắn gọn, thống nhất, kịp thời, sát đúng với tình hình. Tiếp tục huy động các ban, ngành của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị chủ động, tích cực tham gia Cuộc vận động.

Tổ chức đảng các cấp cần đưa việc thực hiện Cuộc vận động vào nội dung sinh hoạt đảng hàng tháng, vào kiểm điểm cuối năm của tổ chức đảng và đảng viên. Các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội cũng cần quy định việc thực hiện Cuộc vận động là một tiêu chí bắt buộc với công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; coi đó là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hằng tháng, hằng năm.

Về công tác chỉ đạo điểm, trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động, các cấp, ngành cần chọn đúng, trúng điểm chỉ đạo; tập trung xây dựng, phát huy vai trò, tác dụng của các đơn vị làm điểm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; đúc rút kinh nghiệm sâu sắc để nhân ra diện rộng. Các cấp ủy, chính quyền, đơn vị quan tâm xây dựng các điển hình là cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người thường xuyên tiếp xúc, phục vụ nhân dân, quản lý về tài chính, đất đai, công sản.

Tổng Bí thư khẳng định qua việc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động, chúng ta có đủ cơ sở thực tiễn, lý luận để báo cáo với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, xin ý kiến và quyết tâm chính trị của Đại hội XI của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động, đưa hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống, cấp trên phải gương mẫu trước cấp dưới, đảng viên và nhân dân, từ đó lan tỏa, tác động đến toàn dân, toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các tỉnh Đồng Nai, Thái Bình; Thương binh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Đình Nghiệp, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; anh Sùng A Phủ, bản Hô Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; chị Đào Thu Hương, người khiếm thị, biên, phiên dịch viên của tổ chức Samaritan’s Purse, Việt Nam giới thiệu kinh nghiệm chỉ đạo, triển khai và thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị, địa phương và của cá nhân.

Với những thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động, 59 tập thể đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 72 tập thể và 1012 cá nhân./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)