Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại

Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư TW Đảng chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn với Ban Đối ngoại TW.
Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại ảnh 1Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 28/9, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn đối với Ban Đối ngoại Trung ương.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Thường vụ Đảng ủy cơ quan và đại diện một số đơn vị thuộc Ban.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4); Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Quy định số 08); Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 37); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21); Kế hoạch 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 (Kế hoạch 03), đối với Ban Đối ngoại Trung ương.

Theo đó, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương và Đảng ủy cơ quan đã nhận thức đầy đủ, đúng mức về ý nghĩa, tầm quan trọng của các văn bản trên; chủ động lãnh đạo các cấp ủy, đơn vị, đảng viên nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện; ban hành kế hoạch, hướng dẫn, quyết định và công văn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

[Kiểm tra công tác xây dựng đảng tại Ban Đối ngoại Trung ương]

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương và Đảng ủy cơ quan chú trọng xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp đồng bộ kèm theo đảm bảo hiệu lực, hiệu quả đối với lĩnh vực đối ngoại; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các vấn đề quan trọng của công tác đối ngoại; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, nhằm phục vụ tốt nhất cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại.

Tập trung chỉ đạo các chi bộ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương và Đảng ủy cơ quan lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động nói chung, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế của tập thể và cá nhân, cũng như tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng và rèn luyện của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn đối với Đảng ủy cơ quan Đối ngoại Trung ương cũng nêu rõ, việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 37, Kết luận số 21 và Kế hoạch số 03 còn chậm; tổ chức thực hiện chưa toàn diện, chưa thường xuyên; việc thực hiện các cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu ở một số chi bộ và cán bộ, đảng viên còn chung chung, hình thức. Công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận có lúc chưa kịp thời. Vai trò nêu gương của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ chưa rõ nét, trách nhiệm chưa cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trình độ, năng lực của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Chấp hành nghiêm quy định tinh gọn bộ máy cơ quan chiến lược

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã quán triệt sâu sắc, nghiêm túc các quan điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương tại Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 08, Quy định số 37, Kết luận số 21 và Kế hoạch số 03 nói riêng, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung.

Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại ảnh 2Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ban Đối ngoại Trung ương đã thực hiện tốt yêu cầu đổi mới về công tác giáo dục chính trị và học tập nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, giải quyết hài hòa các yếu tố "phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bao hàm cả công tác đối ngoại, là trọng yếu, thường xuyên;" quán triệt xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Thực hiện tinh thần đổi mới trong nhận thức và hành động, Ban Đối ngoại Trung ương đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực đối ngoại, góp phần giữ môi trường hòa bình, ổn định, vị thế, uy tín của Đảng và đất nước.

Với tinh thần nêu gương theo Quy định số 08 và xuyên suốt trong các Nghị quyết của Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương đã kết hợp các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 gắn với quá trình tự phê bình và phê bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; hoàn thiện quy chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm các quy định về tinh gọn bộ máy.

Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu, thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục chủ động tham mưu, dự báo về công tác đối ngoại, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước; học tập tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, các quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm với những nội dung, cách làm mới, giải pháp và quyết tâm mới theo bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Cùng với việc lựa chọn một số điểm nhấn, tập trung nghiên cứu sâu nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII về công tác xây dựng Đảng, xây dựng “chi bộ 4 tốt” về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác cán bộ, nhiệm vụ chính trị, Ban Đối ngoại Trung ương cần thực hiện tốt hơn Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.”

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương nỗ lực hơn nữa trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập trong thời kỳ mới, vững vàng về tư tưởng, lập trường, có năng lực, trình độ chuyên môn; duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục, không để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết trên cơ sở ý kiến chỉ đạo, Ban đối ngoại Trung ương sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy kết quả đạt được trong thực hiện các văn bản của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục