Chủ đề

40 năm Chiến thắng Chế độ Pol Pot

Ngày 7/1/1979, quân tình nguyện Việt Nam đã vào giải phóng Phnom Penh, giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.