Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Bangladesh

Ngày 11/2/1973: Việt Nam và Bangladesh thiết lập Quan hệ Ngoại giao