Chủ đề

Quốc hội khóa XV

Trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đã bầu ra 499 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 194 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 301 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu; 4 đại biểu tự ứng trúng cử.