TP.HCM day manh thuc hien Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 14/3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, so với Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, có một số nhận thức mới trong chủ đề Đại hội XIII.

Đáng chú ý là bổ sung “xây dựng hệ thống chính trị” vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.”

Cùng với đó là nêu “khát vọng phát triển đất nước” và bổ sung “kết hợp với sức mạnh thời đại;” đồng thời, xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã tập trung quán triệt định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, đồng thời nêu rõ quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị Đại hội XIII với 5 quan điểm cơ bản.

Đó là quan điểm nhất quán có tính nguyên tắc; quan điểm về chiến lược tổng thể phát triển đất nước nhanh, bền vững; quan điểm về động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công.

Quan điểm nhất quán có tính nguyên tắc: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Đối với quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công, Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu rõ: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

[Bắt tay ngay vào công việc, "không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”]

Đề cập đến những tinh thần mới, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội lần này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, có 4 điểm đáng chú ý. Đó là sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo; mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới; bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới; bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của các cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng và là trách nhiệm, vinh dự của mỗi đảng viên.

Trước nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, đòi hỏi các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Từ yêu cầu trên, ông Phan Văn Mãi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chị thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xác định đây là công việc thường xuyên, nghiêm túc, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ. Đồng thời có bổ sung lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21 vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XI để cụ thể hóa việc thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Sau hội nghị, một lần nữa, toàn Đảng bộ thành phố củng cố quyết tâm chính trị thật cao, tinh thần hành động quyết liệt khắc phục những khó khăn, tổn thất nặng nề do đại dịch COVID-19, tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022 thật hiệu quả, tạo đà tăng tốc trong những năm tới, đảm bảo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của thành phố đề ra,” ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

TP.HCM day manh thuc hien Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 2Thêm hai đoàn tàu metro Bến Thành-Suối Tiên cập cảng Khánh Hội (Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 11/3/2022. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Theo ông Phan Văn Mãi, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt qua đại dịch COVID-19 chúng ta đã nhìn rõ hơn đội ngũ cán bộ thành phố; cần điều chỉnh sắp xếp để tiếp tục bố trí đúng người, đúng vị trí, đúng việc nhằm tạo sự đồng bộ, hiệu quả thông suốt trong hành động.

Đồng thời tiến hành rà soát xây dựng quy hoạch cán bộ. Phát hiện và đưa vào quy hoạch cán bộ có năng lực, phẩm chất tâm huyết với sự nghiệp phát triển thành phố và đất nước, mạnh dạn đưa ra khỏi quy hoạch, không quy hoạch những cán bộ không đủ phẩm chất. Tổ chức đào tạo, bố trí vị trí tiếp cận quy hoạch vừa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ vừa chủ động chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ tới.'

Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi cũng lưu ý, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai rộng rãi các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lan toả các thông tin tích cực.

Bên cạnh đó, tập trung trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong năm 2022.

Mặt khác, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội qua từng năm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Thành phố đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trước mắt, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022./.

Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)