TP.HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đảm bảo chất lượng

Đảng bộ TP.HCM hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, quy định của Đảng, nhất là đã bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy...
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương (cấp trên cơ sở) đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, quy định của Đảng, nhất là đã bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và các cơ quan tham mưu của Thành ủy.

Văn kiện, nhân sự đảm bảo yêu cầu đổi mới

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 63 Đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở (gồm 24 Đảng bộ quận, huyện, 39 Đảng bộ cấp trên cơ sở), với 2.091 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở. Đến hết ngày 1/9 vừa qua, Đảng bộ đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành các Đảng bộ được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân tham gia góp ý văn kiện, tranh thủ sự góp ý của các ban Thành ủy, các sở, ban-ngành.

Về tổng kết nhiệm kỳ, hầu hết các Đảng bộ đều đánh giá khái quát được kết quả thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua. Các Đảng bộ quận, huyện đi sâu đánh giá kết quả phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, nâng cao hiệu quản lý Nhà nước, kết quả thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm của nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng; việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, các Đảng bộ cấp trên cơ sở đều xác định cụ thể mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Các Đảng bộ quận, huyện xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, các chương trình, công trình trọng điểm về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, xây dựng hệ thống chính trị địa phương.  

Việc chuẩn bị nhân sự trước và trong Đại hội của các Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, quy trình hướng dẫn của cấp trên.

Nhờ có sự chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, hầu hết nhân sự chủ chốt, nhân sự giới thiệu ứng cử Ban Thường vụ cấp ủy đều trúng cử cấp ủy khóa mới.

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở đảm bảo yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ trước.

Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt yêu cầu (cán bộ nữ đạt trung bình 27,28%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt trung bình 16,82%), cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ cao cấp, cử nhân chính trị đạt 98,72%.

Đại hội 63 đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở đã bầu 388 đại biểu chính thức và 81 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều kinh nghiệm được rút ra

Cùng với những kết quả đạt được trong tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở, Thành ủy Thành phố cũng nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại. Cụ thể như, các đơn vị thiết kế Đại hội chính thức chỉ 2 buổi sẽ dẫn đến việc thiết kế chương trình chi tiết khó khăn, cập rập hơn, ít nhiều ảnh hưởng chất lượng Đại hội.

[Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn TP.HCM là mẫu mực về chuẩn bị đại hội]

Mặt khác, hầu hết các đơn vị chỉ góp ý báo cáo chính trị các cấp; việc góp ý dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội chưa sâu sắc và thỏa đáng.

Việc chuẩn bị đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư của một số Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc khối lực lượng vũ trang chưa đạt về tiêu chí tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ do đặc thù của các đơn vị. Một số trường hợp giới thiệu chưa đạt trình độ lý luận chính trị theo quy định.

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành của 63 Đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở có 38/1.268 ( chiếm 3,1%) cấp ủy viên đương nhiệm tái cử không trúng cử. Nguyên nhân do phần lớn các đồng chí này uy tín không cao, năng lực, hiệu quả công việc chưa nổi trội, quá trình lãnh đạo, quản lý đơn vị có sai sót để xảy ra dư luận không tốt.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh rút ra được các bài học kinh nghiệm cụ thể như cấp ủy cấp trên phải quán triệt sâu, kỹ và chấp hành, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy về chuẩn bị nội dung, quy trình công tác nhân sự và việc tổ chức Đại hội.

Các cấp ủy phát huy tốt vai trò tham mưu của các ban xây dựng Đảng của quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, kịp thời phát hiện xử lý hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên; duy trì việc tổ chức giao ban rút kinh nghiệm để chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội.

Về công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội, theo Ban Thường vụ Thành ủy thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở cần chỉ đạo xây dựng đề cương báo cáo tổng kết nhiệm kỳ sát hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, gợi ý các vấn đề trọng tâm bức xúc, phân tích đánh giá, phát huy dân chủ trí tuệ của cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia ý kiến để xây dựng dự thảo các văn kiện sát hợp, mang tính khả thi cao.

Đại hội cần bố trí thời gian phù hợp để đại biểu tiếp tục thảo luận tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, qua đó phân tích đánh giá sâu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở cần thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, định kỳ rà soát bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, quan tâm bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường, khẳng định được uy tín đối với đảng bộ.

Đại hội cần dành thời gian thỏa đáng thảo luận nhân sự, phân công Ban Thường vụ cấp ủy đương nhiệm quán triệt sâu, kỹ về yêu cầu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy và dự kiến bố trí các chức danh sau đại hội để kết quả bầu cử đạt yêu cầu.

Một kinh nghiệm nữa, theo Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình chỉ đạo Đại hội, các cấp ủy quận, huyện, cấp trên cơ sở cần phải nắm thật chắc tình hình đảng viên, đại biểu dự Đại hội; quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm để tạo niềm tin của nhân dân địa phương và của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị, để tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức góp ý xây dựng văn kiện, chuẩn bị đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức từ ngày 14-18/10 tới, Thành ủy Thành phố đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các văn kiện, công tác nhân sự.

Vừa qua, Tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố sắp tới với sự thống nhất cao.

Thành phố đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI tiến tới Đại hội XIII của Đảng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong đó tổ chức khánh thành, khởi công hàng chục công trình, dự án trọng điểm; các phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục