[Video] Bạn bè quốc tế đặt niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng

Những ngày này, bạn bè quốc tế và kiều bào nước ngoài đều hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu của đất nước.

Lãnh đạo, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào kết quả của Đại hội Đảng XIII, bày tỏ tin tưởng vào những lựa chọn sáng suốt và vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tiếp tục dẫn dắt đất nước đạt được những thành tựu mọi mặt về kinh tế, xã hội và đối ngoại nhằm nâng cao sức mạnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./.

(Vnews/Vietnam+)