Ban hành kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp

Ngày 28/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992.
Ngày 28/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Kế hoạch nhằm xác định những nội dung của Hiến pháp đã được thực tiễn kiểm nghiệm cần được tiếp tục kế thừa, cũng như xác định những vấn đề bất cập trong các quy định của Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung, đồng thời cũng xác định những vấn đề cần được quy định bổ sung trong Hiến pháp nhằm thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và các văn kiện khác của Đảng, Nhà nước phù hợp với tình hình mới.

Theo kế hoạch, sẽ tổng kết trên cả bình diện lý luận và thực tiễn việc thực hiện các quy định của Hiến pháp năm 1992 về địa vị pháp lý, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung tổng kết phải gắn với việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, việc thi hành Luật tổ chức Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cũng như các luật, pháp lệnh khác có liên quan, đồng thời phải gắn với thực tiễn cải cách hành chính, cải cách tư pháp; gắn với việc tổng kết, thực hiện Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Nhân dân cùng tham gia tổng kết thi hành Hiến pháp.

Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm cần phải được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, việc tổng kết thi hành Hiến pháp phải đảm bảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc... ngoài báo cáo tổng kết chung còn có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng kết theo chuyên đề.

Báo cáo tổng kết của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; báo cáo chuyên đề đối với một số đơn vị phải gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15/12/2011. Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 phải gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày 25/1/2012.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 1695/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. Theo quyết định, Ban chỉ đạo có 16 thành viên; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. Bên cạnh đó, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu sâu các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 đã được thực hiện từ giai đoạn tổng kết Hiến pháp, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các phương án sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục