Ban Tuyen giao TW tap trung xay dung cac de an, bao cao chuyen de hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của cơ quan và Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh 6 tháng đầu năm, các hoạt động của Ban đã được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ, với nhiều điểm mới, nổi bật.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức thành công 16 đoàn công tác của lãnh đạo Ban kiểm tra, đánh giá, khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2022.

Ban cũng tập trung triển khai xây dựng 20 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên tất cả lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng được dư luận đánh giá cao. Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ được quan tâm đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực.

[Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo]

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí-xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước như Kỳ họp của Quốc hội, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, SEA GAMES 31, tình hình xung đột Nga-Ukraine; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Về nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022, Phó Trưởng ban Lê Hải Bình cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; thực hiện tốt việc hướng dẫn, tham mưu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo, y tế, dân số, gia đình, trẻ em, thể dục, thể thao, an sinh xã hội...

Ban Tuyen giao TW tap trung xay dung cac de an, bao cao chuyen de hinh anh 2Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban trong thời gian qua. 

Mặc dù tình hình thế giới, khu vực còn nhiều khó khăn, trong nước đối mặt với dịch bệnh song toàn ngành tuyên giáo đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương cầu thị, khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung xây dựng các đề án, báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Ngoài ra, Ban chủ động dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước để xây dựng các đề án, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ điểm nghẽn thuộc lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tổ chức tốt các đoàn làm việc của lãnh đạo Ban kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2022; chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch.../.

Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)