Doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi cong tac tuyen giao hinh anh 1Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 23/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát số 4 đã làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng tham dự có ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các thành viên đoàn công tác, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của Ban, Đảng ủy và lãnh đạo các đơn vị chi bộ đã có những bước đổi mới và chuyển biến tích cực.

Ban Tuyên giáo Trung ương đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, quy định của Trung ương có nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII).

[Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng tình hình mới]

Do vậy, công tác tuyên giáo đã thực sự phát huy vai trò “đi trước-mở đường, đi cùng-phát triển” đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong những năm đổi mới đất nước.

Công tác xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp đã được đổi mới, tăng cường hiệu quả về thẩm quyền, quy trình phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, đồng bộ.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi làm việc tại các tỉnh, thành ủy để lắng nghe ý kiến trao đổi, nắm tình hình và cho ý kiến về phương hướng xử lý, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc; hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị cho thấy Nghị quyết được ban hành rất kịp thời, đầy đủ và rất trúng, đạt được những bước chuyển biến tích cực.

Qua thực tiễn triển khai, nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ đảng viên được nâng lên.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị được đổi mới, tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả…

Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo cần đi trước một bước, tạo ra sự đổi mới nhận thức, nâng cao trách nhiệm, hành động quyết liệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Các cấp ủy Đảng phải đặt đặt công tác tuyên giáo là nhiệm vụ đầu tiên và song hành của mọi chủ trương, chính sách, khắc phục tình trạng xem nhẹ khía cạnh chính trị, tư tưởng trong điều hành phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, tăng cường đối ngoại...

Ban Tuyên giáo Trung ương kiến nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và vị trí vai trò, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo; sửa đổi bổ sung các quy định theo hướng tăng thẩm quyền, phân cấp mạnh hơn cho các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, xây dựng, ban hành các chính sách để phát huy đội ngũ tham mưu các các quan trong hệ thống chính trị, trong có các ban tham mưu của Đảng ở Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự chồng chéo, phân tán một số nhiệm vụ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Ban Kinh tế Trung ương, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, hội đồng, các ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; có cơ chế phù hợp để tạo cơ sở chính trị đảm bảo Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện đúng vai trò là cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo ở tuyến cuối cùng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng đoàn khảo sát số 4 Lê Tiến Châu đánh giá cao Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) tích cực, sâu rộng đến toàn đảng viên trong Đảng bộ; xây dựng kịp thời, đầy đủ chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đầy đủ toàn diện trên từng lĩnh vực.

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, Trưởng đoàn khảo sát nêu rõ, công tác xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có nhiều đổi mới theo hướng ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì và tham gia xây dựng rất nhiều nghị quyết, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác quán triệt, triển khai văn bản, nghị quyết có nhiều đổi mới, thực hiện thường xuyên và hiệu quả thông qua ứng dụng công nghệ thông tin

Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được quan tâm thể chế hóa bằng các quy chế, hướng dẫn, qua đó phối hợp chặt chẽ trong triển khai tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ông Lê Tiến Châu đánh giá Ban Tuyên giáo đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi làm việc các tỉnh, thành ủy để lắng nghe ý kiến, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo.

Trưởng đoàn khảo sát số 4 cơ bản tán thành phương hướng nhiệm vụ, và những kiến nghị, đề xuất của Ban Tuyên giáo Trung ương trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trương ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Các ý kiến tại cuộc làm việc sẽ được Đoàn khảo sát tiếp thu, hoàn thiện đưa vào báo cáo chung phục vụ xây dựng nội dung Đề án./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)