Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định 90 năm qua ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020).

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương... dự lễ kỷ niệm.

Cách đây tròn 90 năm, vào ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên "Ngày quốc tế đỏ 1/8."

Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ "Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành."

[Công tác tuyên giáo đồng hành cùng cả nước cứu nước và xây dựng CNXH]

Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Ôn lại quá trình hình thành, phát triển của ngành, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định 90 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng cho đông đảo quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

"Cùng với đó, củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân và những thành quả của cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân," ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Nhìn lại những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, ôn lại chặng đường gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vinh quang và tự hào trong 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, ông Võ Văn Thưởng khẳng định ôn lại chặng đường đã qua để càng trân trọng quá khứ, nâng niu những thành tựu, kết quả mà ngành Tuyên giáo đạt được, càng khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người thầy vĩ đại, người khai sáng và đặt nền móng cho sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

"Tư tưởng của Người, mãi là ngọn đuốc soi đường để công tác tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới," ông Võ Văn Thưởng khẳng định.

Đánh giá công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, ông Võ Văn Thưởng nêu rõ bối cảnh ấy đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng ảnh 1Chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo phải ý thức rõ rằng, đối tượng của công tác tuyên giáo là con người; nội dung, phạm vi của công tác tuyên giáo trải rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống tinh thần xã hội; loại hình công tác tuyên giáo phong phú và đa dạng, phương pháp công tác tuyên giáo đòi hỏi sâu sắc và tinh tế trong ứng xử, chân thành trong đối thoại, sắc bén trong đấu tranh.

Do vậy, điều này đòi hỏi mỗi cán bộ của ngành Tuyên giáo phải lao động cá nhân thật sự nghiêm túc, khoa học, vừa phải có năng lực tập hợp, kết nối các lực lượng làm công tác tuyên giáo rộng lớn và đa dạng, vừa phải biết sử dụng công nghệ và am hiểu các cung bậc cảm xúc của con người, luôn thấm nhuần sâu sắc về sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”...

"Chỉ như vậy, chúng ta mới đưa lý luận Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thâm nhập vào quần chúng, tạo thành sức mạnh vật chất to lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao cả là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn," ông Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm đã cùng ôn lại những chặng đường đã qua, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc...

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo phấn đấu, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI, tối 28/7/2020. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI, tối 28/7/2020. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Cán bộ Trạm y tế phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến kiểm tra sức khỏe, phát tờ rơi tuyên truyền phòng dịch COVID-19. (Nguồn: TTXVN)
Cán bộ Trạm y tế phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến kiểm tra sức khỏe, phát tờ rơi tuyên truyền phòng dịch COVID-19. (Nguồn: TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp với cán bộ y tế địa phương tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nguyễn Cường/ TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp với cán bộ y tế địa phương tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nguyễn Cường/ TTXVN)
Đoàn xe tuyên truyền lưu động về cách phòng, chống dịch COVID-19 ở Hải Phòng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đoàn xe tuyên truyền lưu động về cách phòng, chống dịch COVID-19 ở Hải Phòng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng thực hiện chủ trương lớn của Đảng về công tác hiến máu nhân đạo, đặc biệt trong dịch bệnh COVID-19 khi lượng máu dự trữ bị thiếu hụt không nhỏ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng thực hiện chủ trương lớn của Đảng về công tác hiến máu nhân đạo, đặc biệt trong dịch bệnh COVID-19 khi lượng máu dự trữ bị thiếu hụt không nhỏ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo khoa học Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn, sáng 15/7/2020, tại Hà Nội, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo khoa học Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn, sáng 15/7/2020, tại Hà Nội, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đoàn đại biểu lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội và 105 Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu tỉnh Sơn La báo công dâng Bác tại Quảng trường Tây Bắc. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Đoàn đại biểu lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội và 105 Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu tỉnh Sơn La báo công dâng Bác tại Quảng trường Tây Bắc. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An ra thăm Thủ đô Hà Nội, sáng 13/7/2020. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An ra thăm Thủ đô Hà Nội, sáng 13/7/2020. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, ngày 10/7/2020. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, ngày 10/7/2020. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Ông Đinh Đăng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN nhận Bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2018 - 2020), ngày 8/7/2020. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Đinh Đăng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN nhận Bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2018 - 2020), ngày 8/7/2020. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới ngày 29/6/2020. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới ngày 29/6/2020. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân về thành tích trong thông tin, tuyên truyền phòng, chống COVID-19, ngày 16/6/2020. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân về thành tích trong thông tin, tuyên truyền phòng, chống COVID-19, ngày 16/6/2020. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày 21/5/2020, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Ngày 21/5/2020, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Từ ngày 4- 8/2/2020, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba làm trưởng đoàn, thăm, làm việc tại Cuba. (Ảnh: Lê Hà/ TTXVN)
Từ ngày 4- 8/2/2020, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba làm trưởng đoàn, thăm, làm việc tại Cuba. (Ảnh: Lê Hà/ TTXVN)
Mạng lưới cô đỡ thôn, bản ở Việt Nam hình thành từ thực trạng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ở khu vực miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm 90 của thế kỷ trước. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Mạng lưới cô đỡ thôn, bản ở Việt Nam hình thành từ thực trạng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ở khu vực miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm 90 của thế kỷ trước. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng với các đại biểu dự Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng với các đại biểu dự Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Nhân viên y tế tuyên truyền phòng chống sốt rét cho đồng bào dân tộc xã biên giới Dân Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Nhân viên y tế tuyên truyền phòng chống sốt rét cho đồng bào dân tộc xã biên giới Dân Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Sáng 26/11/2019, Đoàn cán bộ, chiến sỹ gồm 30 người của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia sang Phái bộ Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (đợt 2 năm 2019). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Sáng 26/11/2019, Đoàn cán bộ, chiến sỹ gồm 30 người của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia sang Phái bộ Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (đợt 2 năm 2019). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 20/8/2019, tại Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 20/8/2019, tại Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất Giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại năm 2018 cho tác giả Lê Trí Dũng (TTXVN). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất Giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại năm 2018 cho tác giả Lê Trí Dũng (TTXVN). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của TTXVN tại Hội báo toàn quốc năm 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của TTXVN tại Hội báo toàn quốc năm 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
 Tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội cuối tháng 2/2019 góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội cuối tháng 2/2019 góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Nhiều giáo viên cắm bản tại các xã vùng biên giới, đã không quản vất vả, gian lao, tận tâm truyền dạy chữ cho học sinh dân tộc. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Nhiều giáo viên cắm bản tại các xã vùng biên giới, đã không quản vất vả, gian lao, tận tâm truyền dạy chữ cho học sinh dân tộc. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Trao giải cho thí sinh tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2017. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Trao giải cho thí sinh tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2017. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Sự kiện tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Sự kiện tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh trao Bằng khen cho Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại năm 2016. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh trao Bằng khen cho Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại năm 2016. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Những hình ảnh thân thiện của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 5/2016 đã góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Những hình ảnh thân thiện của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 5/2016 đã góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự gặp mặt của Ban Bí thư Trung ương Đảng với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự gặp mặt của Ban Bí thư Trung ương Đảng với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2013. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2013. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam qua các thời kỳ, tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập (1957-2012). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam qua các thời kỳ, tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập (1957-2012). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng lý luận Trung ương, ngày 5/9/2012, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng lý luận Trung ương, ngày 5/9/2012, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Sau một năm Quan họ được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại, hiện nay 49 làng Quan họ của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang được UNESCO công nhận đang nỗ lực phát huy nội lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Sau một năm Quan họ được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại, hiện nay 49 làng Quan họ của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang được UNESCO công nhận đang nỗ lực phát huy nội lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết về Những tấm gương bình dị mà cao quý, tối 9/6/2012, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (Hà Nội). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết về Những tấm gương bình dị mà cao quý, tối 9/6/2012, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (Hà Nội). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng lý‎ luận Trung ương, ngày 28/3/2012, tại Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng lý‎ luận Trung ương, ngày 28/3/2012, tại Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thủ đô Hà Nội tưng bừng trong ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (10/10/2010). (Ảnh: Quang Hải/TTXVN)
Thủ đô Hà Nội tưng bừng trong ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (10/10/2010). (Ảnh: Quang Hải/TTXVN)
Ngày 19/10/1983, nhà máy nhiệt điện Phả Lại cho chạy thử đồng bộ không tải tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Phả Lại, đạt các thông số kỹ thuật (1983). (Ảnh: Cẩm Bình/TTXVN)h
Ngày 19/10/1983, nhà máy nhiệt điện Phả Lại cho chạy thử đồng bộ không tải tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Phả Lại, đạt các thông số kỹ thuật (1983). (Ảnh: Cẩm Bình/TTXVN)h
Công tác tuyên giáo cổ vũ khí thế chiến đấu của toàn dân, toàn quân, bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc, tháng 2/1979. (Ảnh: Tạ Hải/ TTXVN)
Công tác tuyên giáo cổ vũ khí thế chiến đấu của toàn dân, toàn quân, bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc, tháng 2/1979. (Ảnh: Tạ Hải/ TTXVN)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành phố Hồ Chí Minh có bước trưởng thành về nhận thức, mạnh dạn thể nghiệm những mô hình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tháo gỡ khó khăn, giải phóng cho sản xuất phát triển đúng hướng, nhằm thoát khỏi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. (Nguồn: TTXVN)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành phố Hồ Chí Minh có bước trưởng thành về nhận thức, mạnh dạn thể nghiệm những mô hình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tháo gỡ khó khăn, giải phóng cho sản xuất phát triển đúng hướng, nhằm thoát khỏi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. (Nguồn: TTXVN)
- Ông Hoàng Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam họp mặt với các phóng viên trong và ngoài nước trước khi khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (13/12/1976). (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
- Ông Hoàng Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam họp mặt với các phóng viên trong và ngoài nước trước khi khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (13/12/1976). (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
Công nhân xưởng dệt Vinatexco chủ động khôi phục lại sản xuất ngay sau giải phóng (10/1975). (Nguồn: TTXVN)
Công nhân xưởng dệt Vinatexco chủ động khôi phục lại sản xuất ngay sau giải phóng (10/1975). (Nguồn: TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục