Bao dam vai tro lanh dao, dinh huong cua Dang ve kinh te hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

Bảo đảm vai trò lãnh đạo, định hướng của Đảng về kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2020 theo kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, phân tích để kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các giải pháp ứng phó và điều hành nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, qua đó bảo đảm vai trò lãnh đạo, định hướng của Đảng về kinh tế.

Sáu tháng đầu năm, các nội dung công tác của Ban được tích cực triển khai. Việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được các đơn vị, nhóm công tác chủ động thực hiện. Công tác phối hợp nghiên cứu, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng các báo cáo được thực hiện hiệu quả.

Tiếp nối các kết quả nghiên cứu năm 2019, đầu năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thiện dự thảo trình Bộ Chính trị xem xét và ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngày 11/2/2020.

Ban đã chủ trì phối hợp với Thành ủy Cần Thơ và các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thành Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trình Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị đánh giá cao và nhất trí ban hành nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ mới; chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa và các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thành Đề án "xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trình Bộ Chính trị.

Căn cứ Đề án và từ yêu cầu thực tế, Bộ Chính trị đồng ý ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Kinh tế Trung ương tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng một số đề án trình Bộ Chính trị như: Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý doanh nghiệp Nhà nước," Đề án “Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan” và Đề án nghiên cứu “Tiến tới xây dựng bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta."

Trước tác động của dịch bệnh COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực tham mưu, đề xuất các nội dung ứng phó và phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19.

Ban đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến kinh tế Việt Nam - định hướng giải pháp điều hành thời gian tới; Báo cáo chuyên đề "đánh giá tác động kép của dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu đến ngành dầu khí nước ta và các đề xuất, kiến nghị" trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và giải pháp khắc phục trình Thường trực Ban Bí thư.

[Ban Kinh tế Trung ương-Ban Đối ngoại Trung ương ký thỏa thuận hợp tác]

Ban cũng đã chủ động biên dịch sách tham khảo "Kinh tế học trong thời COVID-19" gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan phục vụ quá trình công tác; nghiên cứu, xây dựng báo cáo kinh tế vĩ mô quý I/2020 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gửi các cơ quan liên quan phục vụ quá trình công tác.

Nội dung báo cáo đi sâu phân tích, nhận định, đánh giá về những khó khăn, thách thức của nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đề ra nhưng kịch bản phát triển kinh tế trong quý 2/2020 và cả năm 2020, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước. 

Ngoài tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao theo kế hoạch và tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 để kịp thời tham mưu, đề xuất, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành nhiều đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gửi các cơ quan liên quan.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Ban tiếp tục tích cực tham gia các nội dung liên quan trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đặc biệt trong các nội dung hoàn thiện hệ thống quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội theo phân công.

Tham mưu các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế-xã hội

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đều nhất trí cao về Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, góp phần triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương ghi nhận 6 tháng đầu năm, trong điều kiện công tác gặp nhiều hạn chế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban đã phấn đấu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2020, đặc biệt đã hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao tất cả các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nhằm ổn định kinh tế-xã hội trong thời gian cao điểm dịch COVID-19 cũng như giai đoạn phục hồi sau khi dịch được kiểm soát trong nước.

Công tác Đảng, đoàn thể được quan tâm thực hiện; việc phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai các hoạt động của Ban được tổ chức tốt.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được duy trì hiệu quả; tổ chức thành công sự kiện lớn có hiệu quả cao và sức lan tỏa trong xã hội như: Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 triển khai thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam; Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội...

Bao dam vai tro lanh dao, dinh huong cua Dang ve kinh te hinh anh 2Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các cán bộ, công chức Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế-xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế; tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, cộng tác viên để huy động tốt nhất kinh nghiệm, nguồn trí tuệ, chất xám trong nước và quốc tế, góp phần phát huy vai trò của Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu hoạch định chiến lược, các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế-xã hội của đất nước./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)