Chủ đề: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Diễu binh hùng tráng Châu Âu

Diễu binh hùng tráng

Cuộc diễu binh ngày 7/11/1941 của các chiến sĩ Hồng quân trước khi tiến thẳng ra mặt trận đã được tái hiện tại Quảng trường Đỏ.