Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Cơn bão số 5

Ứng phó với bão số 5

Xã hội

Ứng phó với bão số 5

Các địa phương có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 đã và đang khẩn trương hoàn thiện các phương án ứng phó.