Đại hội Đảng III: Xây dựng CNXH ở miền Bắc, thống nhất đất nước

Đại hội Đảng lần III họp từ ngày 5-10/9/1960, tại Hà Nội nhằm tổng kết 30 năm lãnh đạo của Đảng, nêu lên những bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
(TTXVN/Vietnam+)