Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục thảo luận về văn kiện trình Đại hội. Trong đó, các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng với sự tin tưởng, kỳ vọng vào kỳ tích mới của đất nước.

Các đại biểu nêu rõ nhiệm vụ củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, thực hiện khát vọng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

(Vnews/Vietnam+)