Đảm bảo Mặt trận Tổ quốc các cấp đều hoạt động hiệu quả

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã, đang nghiêm túc triển khai xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối theo đúng tinh thần Nghị quyết 18.
Đảm bảo Mặt trận Tổ quốc các cấp đều hoạt động hiệu quả ảnh 1Toàn cảnh buổi làm việc. (Nguồn: tapchimattran.vn)

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về “Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.”

Nhằm từng bước thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình. Theo đó, từ ngày 1/4 đã kết thúc hoạt động của 23 đơn vị cấp phòng và tương đương của các ban tham mưu; thực hiện đề án vị trí việc làm và tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ.

Cùng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã, đang nghiêm túc triển khai xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW đã đề ra.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW để bộ máy chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hoạt động hiệu quả; đề xuất những giải pháp phù hợp về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết tâm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW đã đề ra đối với cả nước nói chung và hệ thống Mặt trận Tổ quốc nói riêng; đồng thời đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, theo đúng sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hướng dẫn cụ thể để cấp ủy các cấp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chuẩn bị tốt công tác nhân sự trước khi tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư ngày 4/1/2018.

[Chấn chỉnh kịp thời tổ chức, cá nhân lạm dụng hình thức khen thưởng]

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Ban Tổ chức Trung ương sớm tham mưu Ban Bí thư sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW ngày 1/4/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đặt ra với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Nghị quyết 18-NQ/TW cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, xác định rõ lộ trình cụ thể, tiến hành sơ kết, tổng kết để kịp thời đánh giá những ưu, nhược điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là việc thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết tới hệ thống Mặt trận các cấp.

Kết luận cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua và nhấn mạnh hai bên cần quyết liệt, hiệu quả và chặt chẽ hơn trong quá trình phối hợp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về công tác cán bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Phạm Minh Chính ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, đặc biệt là trong việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại tổ chức cán bộ theo hướng hợp lý hơn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận trong điều kiện công tác Mặt trận ngày càng nhiều, đòi hỏi những việc khó, nhất là trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Từ những ý kiến đề xuất của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương bám sát thực tiễn, thống nhất với các ban, đơn vị tham mưu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc dự thảo các văn bản hướng dẫn về việc xác định rõ vị trí việc làm, đáp ứng kịp thời theo hướng năng động, hiệu quả và phân cấp trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương sớm tham mưu với Ban Bí thư sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW theo hướng bổ sung nhiệm vụ, làm rõ cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, để công tác Mặt trận được tăng cường hơn và đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của đất nước.

Ông Phạm Minh Chính cho rằng trong quá trình phối hợp, hai bên cần đưa ra phương án nhân sự phù hợp để chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư và Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương./.

Tin cùng chuyên mục